ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY JEDNOSTKI MEDYCZNE ZAINTERESOWANE WYKONYWANIEM BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO.
Ważna informacja!

Informujemy, że Pracownia MR Firmy PRO-SCAN poza badaniami opłacanymi w całości przez NFZ wykonuje także badania MR prywatnie, bez lub ze skierowaniem, według załączonego cennika !!!

OŚWIADCZENIE


„Spółka przeprasza pacjentów za stosowanie niezgodnych z prawem zasad udostępnienia dokumentacji medycznej, informując, że:

kwota za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD), która dotychczas wynosiła 15,00 zł, nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie;

pacjenci, ich przedstawiciele ustawowi lub osoby przez nich upoważnione nie mają obowiązku składania wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej w formie pisemnej, w tym z wykorzystaniem wzoru tego wniosku udostępnianego przez Spółkę - dopuszczalna jest forma ustna;

udostępnienie dokumentacji medycznej w Spółce następuje bez zbędnej zwłoki;

udostępnianie dokumentacji medycznej następuje na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i nie jest uzależnione od „decyzji" Dyrektora;

przy udostępnieniu dokumentacji medycznej drogą wysyłki pocztowej, nie pobiera się kosztów za przesyłkę"

Malbork 17.05.2018
     Copyright by PRO-SCAN s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone.