ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY JEDNOSTKI MEDYCZNE ZAINTERESOWANE WYKONYWANIEM BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO.
MR SUTKÓW - Mammografia MR (MMR)

 Mammografia MR (MMR)

Badanie odbywa się przy wykorzystaniu pola magnetycznego, z uniknięciem szkodliwego promieniowania jonizującego. Jak dotąd nie wykazano szkodliwego wpływu na ludzkie zdrowie zjawisk fizycznych związanych z zastosowaniem metody MR.W porównaniu do innych metod obrazowych, takich jak usg lub mammografia jest badaniem o największej, sięgającej 94 - 99 %, skuteczności w wykrywaniu zmian patologicznych piersi. Wiek i płeć nie jest żadną przeszkodą do wykonania badania piersi za pomocą rezonansu magnetycznego. Konieczność posiadania przynajmniej 1.5T aparatu MR oraz cewki dedykowanej do badania piersi sprawiają, że dostęp do tej metody diagnostycznej jest znacząco ograniczony. W Malborku posiadamy aparat wysokiej klasy spełniający wymagania, który umożliwia wykonanie badania w wysokiej jakości.

 Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne rekomenduje wykonywanie MMR w następujących sytuacjach klinicznych (zawsze po wykonaniu poprzedzających badań usg lub/i mammografii):

a) u pacjentek z podejrzeniem tzw. raka ukrytego (carcinoma occultum),
b) po leczeniu oszczędzającym raka piersi,
c) przy planowaniu leczenia oszczędzającego celem,
d) dokładnego określenia rozmiarów guza, wykluczenia wieloogniskowości wieloośrodkowości,
d) monitorowanie wyników leczenia chemioterapią neoadjuwantową lub terapią hormonalną,
e) przy zajęciu przez proces npl ścian klatki piersiowej celem określenia stopnia zaawansowania nacieku nowotworowego,
f) przy podejrzeniu uszkodzenia protezy piersi lub innych powikłań związanych z założeniem implantów, w przypadku rozbieżności w wynikach dotychczas wykonanych badań diagnostycznych.

 W 1997 r. American Cancer Society opracowało wytyczne dotyczące osób, u których powinno wykonywać się coroczne badanie MMR jako skrining (badanie kontrolne) raka piersi. W grupie tej znajdują się:

1. Nosicielki mutacji w genach BRCA.
2. Krewni I stopnia nosicieli mutacji (nie badani pod kątem posiadania mutacji).
3. Osoby, u których ryzyko zachorowania na raka pier¬si w ciągu życia wynosi 20-25% lub więcej, wyliczone np. według modelu BRCAPRO
4. Pacjenci, u których przeprowadzono radioterapię klatki piersiowej pomiędzy 10 - 30 rokiem życia.
5. Chorzy z zespołem: Li-Fraumeni oraz Bowden i Bannayan-Riley-Ruvalcaba, łącznie z ich krewnymi l stopnia.


 Inne wskazania do badania piersi metodą rezonansu magnetycznego:

1. u pacjentek z rozpoznanym rakiem sutka celem wykluczenia wieloogniskowego raka sutka lub kolejnego ogniska raka w drugim sutku,
2. różnicowanie blizn pooperacyjnych i wznowy guza,
3. obecnośc histologicznie potwierdzonego raka sutka bez znanego ogniska pierwotnego,
4. obecność zmiany patologicznej w sutku, której nie można dokładnie zlokalizować w klasycznych technikach obrazowania (zmiany wieloogniskowe widoczne w jednej projekcji w mammografii, zmiany wyczuwalne palpacyjnie, ale niewidoczne w badaniu usg piersi i mammografii),
5. wczesne wykrywanie raka sutka u kobiet w wieku przedmenopauzalnym z genetycznymi czynnikami ryzyka raka sutka.- różnicowanie zmian ogniskowych sutków w razie wątpliwości diagnostycznych w innych badaniach (usg, mammografia, rtg).

     Copyright by PRO-SCAN s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone.